Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Datum narození: 2. srpna 1977
Místo narození: San Francisco
Muži: Shane, Billy, Glen, Finn, rytíø z jejího minulého života, Richard
Zamìstnání: Recepèní v South Bay Social Services, nyní je registrována v pracovní agentuøe a bere pøíležitostná zamìstnání
Manželství: momentálnì ne
Dìti: momentálnì ne
Datum úmrtí: /
Rodokmen: Nejmladší ze sester
Síly: pøenášení pøedmìtù, teleportace (jako svìtlonoš)
Auto: Svìtle zelený brouk :)

Shannen Doherty rozhodla seriál opustit, takže Prue v poledním díle tøetí série umírá. Jelikož se však jedná o seriál úspìšný (teda alespoò v zahranièí), tak se tvùrci rozhodli pokraèovat a její postavu nahradit ètvrtou Halliwellovou- Paige. Je to dcera Patty Halliwellové a jejího svìtlonoše Sama. Protože byly vztahy mezi svìtlonoši a èarodìjkami pøísnì zakázané, rozhodli se, že ji krátce po narození dají do jiné rodiny. Aby ochránili ji a sourozence pøed zlými èarodìji, takže vyrùstala bez vìdomí, kdo opravdu je. Moc tøí se rozdìlila mezi její starší sestry, ale schopnosti zdìdìné po otci svìtlonošovi v ní byly poøád, pouze o nich nevìdìla. Stejnì jako její nevlastní sestra Phoebe byla v mládí nesmírnì divoká. Protože je zvyklá na to být jedináèkem, mìla trochu problémy nauèit se fungovat jako tým. Po smrti Prue ji Piper pøivolala, když se snažila obnovit Moc tøí. Paige dokáže prakticky všechno co svìtlonošové, ale neumí léèit. Po Prue zdìdila modifikovanou schopnost telekineze. Pracovala jako sociální pracovnice, ale v úvodu páté série toho nechala a vìnuje se ochranì nevinných full time. S milostnými vztahy zatím moc štìstí nemá.